Andrzej Stachowski

mgr inż. Andrzej Stachowski

Polski i Europejski Rzecznik Patentowy, Profesjonalny Pełnomocnik w sprawach Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wspólnotowych Wzorów Przemysłowych, inżynier. Posiada ponad 35-letnie bogate doświadczenia zawodowe i dorobek z szerokiego spektrum spraw dotyczących własności przemysłowej.

Absolwent stacjonarnych studiów magisterskich na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Ukończył także podyplomowe studia Prawo Konkurencji na Uniwersytecie Jagiellońskim i podyplomowe studia Prawo Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował jako rzecznik patentowy w wielu cenionych i szanowanych instytucjach naukowych, badawczych i projektowych, przez dwie kolejne kadencje pełnił funkcję Dziekana Okręgu Małopolskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, aktualnie jest sędzią Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego.

Pracował jako rzecznik patentowy w wielu cenionych i szanowanych instytucjach naukowych, projektowych i badawczych, jak Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, ENERGOPROJEKT – Kraków, Instytut Technologii Nafty, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. Obecnie od ponad 10 lat zawodowo związany z Politechniką Krakowską.
Od lat 90-tych wykładowca z zakresu prawa wynalazczego i ochrony własności przemysłowej na szkoleniach i seminariach organizowanych dla przedsiębiorców przez Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne z terenu kraju. Wykłada też przedmiot „Prawo własności przemysłowej i intelektualnej” dla studentów Politechniki Krakowskiej. Autor kilku artykułów problemowych na temat wynalazczości i ochrony własności przemysłowej opublikowanych w czasopismach branżowych.

Wiedzę i szlify zawodowe zdobył pracując przez 9 lat w wieloosobowej kancelarii patentowej – Resortowym Ośrodku Patentowym Przemysłu Spożywczego. Następnie przez 15 lat kierował Biurem Konsultingowo-Patentowym jednego ze stowarzyszeń zrzeszonych w NOT. Od 2006 r. prowadzi własną Kancelarię Patentową.

Od początku drogi zawodowej wykorzystywał doświadczenia zdobyte w aktywnej pracy społecznej, działając od 1988 r. w ramach stowarzyszeń naukowo-technicznych na rzecz środowiska wynalazczego oraz innowacyjnej edukacji młodzieży, a od 1993 r. działając w samorządzie zawodowym – Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych.

Za pracę zawodową i społeczną odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Prywatnie miłośnik broni czarnoprochowej.