usługi

Patenty i wynalazki

Pomimo iż Ustawa prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zmianami), nie definiuje pojęcia wynalazku, wskazuje na jakiego typu wynalazki może być udzielona ochrona.

W myśl art. 24 Ustawy „patenty są udzielane, bez względu na dziedzinę techniki, na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania”, a zatem za wynalazek podlegający opatentowaniu uznaje się rozwiązania o charakterze technicznym.

Rozwiązanie uznaje się za nowe gdy nie jest częścią stanu techniki, zaś poziom wynalazczy oznacza iż wynalazek nie wynika, dla znawcy danej dziedziny, w oczywisty sposób, ze stanu techniki. Przemysłową stosowalność wynalazku określa się poprzez odpowiedź na pytanie czy według wynalazku można uzyskać wytwór, lub wykorzystać opisany sposób, w rozumieniu technicznym, w działalności przemysłowej lub rolnictwie.

Dokonawszy wynalazku, który spełnia wymogi stawianie przed przedmiotem lub sposobem mającym być chronionym poprzez udzielenie patentu, warto jest rozważyć zabezpieczenie efektów prac wynalazczych przed skopiowaniem, w sposób pozwalający na czasowy monopol do wykorzystania własnego wynalazku w celach zarobkowych i zawodowych.

Zabezpieczeniem takim jest patent, będący dokumentem wydawanym przez urzędy patentowe, będący ograniczonym w czasie prawem właściciela rozwiązania technicznego do wyłącznego korzystania z wynalazku na terenie państwa, które na drodze decyzji administracyjnej udzieliło patentu, pod warunkiem wniesienia opłat za co najmniej pierwszy okres ochrony od daty zgłoszenia.

W ramach współpracy z Kancelarią nasi eksperci:

 • przygotują mocne merytorycznie zgłoszenie,
 • przeprowadzą procedurę rejestracji przed odpowiednimi organami ds. własności intelektualnej,
 • podpowiedzą i przygotują zindywidualizowana strategię ochrony Państwa wynalazków na wybranych terytoriach,
 • oferują dozór nad terminami urzędowymi i opłatami,
 • na życzenie będą regularnie sprawdzać czy nie dochodzi do naruszeń Państwa praw z patentu.

 • Znaki towarowe

  Zgodnie z Art. 120 ust 1 i 2 Ustawy prawo własności przemysłowej: „Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.
  2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.”

  Znak towarowy to nieodłączny element identyfikacji produktu czy przedsiębiorstwa, będący z reguły jednym z pierwszych elementów Państwa działalności, z którym klient ma styczność. Chcąc zabezpieczyć swoje interesy przed nieuczciwymi konkurentami czy osobami, które chcą wykorzystać siłę Państwa znaku do własnych potrzeb – bez uzyskania Państwa zgody, a często bez Państwa wiedzy, warto rozważyć ochronę tego dobra niematerialnego.

  Siłę marki buduje się latami, a pozostawienie efektów własnej ciężkiej pracy na pastwę nieuczciwych praktyk rynkowych wydaje się być posunięciem najgorszym z możliwych.
  Zależnie od terytorium działania i skali przedsięwzięcia rozważać można różne drogi dokonania rejestracji znaku takie jak procedury krajowe czy międzynarodowe, a sposób działania zawsze należy dobrać indywidualnie.

  Poprzez rejestrację znaku towarowego uzyskują Państwo możliwość dochodzenia swoich praw wobec naruszycieli oraz zwiększoną pewność, że nikt nie posłuży się Państwa oznaczeniem do swoich celów, czy też nie poczyni szkód wizerunkowych podszywając swój gorszej jakości produkt pod Państwa ofertę.

  W ramach współpracy z Kancelarią nasi eksperci:

 • przeanalizują i przygotują przemyślaną, indywidualną, strategię ochrony Państwa znaku towarowego,
 • profesjonalnie przygotują Państwa zgłoszenie ochrony znaku towarowego,
 • przeprowadzą procedurę rejestracji przed wybranymi organami ds. ochrony własności intelektualnej,
 • będą dozorować terminy i opłaty urzędowe,
 • na życzenie będą regularnie sprawdzać czy nie dochodzi do naruszeń Państwa praw z rejestracji,
 • na początku Państwa drogi doradzą dobór odpowiedniego znaku dla Państwa firmy lub produktu, tak aby uniknąć niezamierzonego naruszenie praw osób trzecich.

 • Wzory przemysłowe

  Ustawa prawo własności przemysłowej w art. 102 ust. 1 definiuje pojęcie wzoru przemysłowego, którym „jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.”, a ust. 2 doprecyzowuje, iż „wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.”

  W dobie daleko posuniętej globalizacji coraz ciężej jest wyróżnić swój produkt na tle innych z tej samej lub pokrewnej niszy rynkowej, dlatego tak ważnym jest aby swój oryginalny styl i wygląd produktu móc w skuteczny sposób chronić przed podrobieniem i nieuprawnionym użyciem przez konkurencję.

  Dokonując zastrzeżenia wzoru przemysłowego, popularnie zwanego dizajnem, przed odpowiednimi organami ds. praw własności intelektualnej zyskuje się bardzo przydatne do walki rynkowej narzędzie na danym terytorium.

  W ramach współpracy z Kancelarią nasi eksperci:

 • przeanalizują i przygotują przemyślaną, indywidualną, strategię ochrony Państwa wzoru przemysłowego,
 • profesjonalnie przygotują Państwa zgłoszenie ochronne,
 • przeprowadzą procedurę rejestracji przed wybranymi organami ds. ochrony własności intelektualnej,
 • będą dozorować terminy i opłaty urzędowe,
 • na życzenie będą regularnie sprawdzać czy nie dochodzi do naruszeń Państwa praw z rejestracji,

 • Prawo autorskie

  Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych wskazuje, że „przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)”, a dalej „w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, muzyczne i słowno-muzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, audiowizualne (w tym filmowe).”

  Na skutek działań artystycznych, rzemieślniczych, ale również w tych mających charakter wynalazczy, powstają rozmaite utwory (w rozumieniu ustawy). Ważnym, a niejednokrotnie pomijanym aspektem jest odpowiednie o zabezpieczenie praw autorskich przysługujących twórcom, lub przeniesienie na drodze umownej autorskich praw majątkowych na osobę, która za zgodą twórcy będzie wykorzystywać jego utwór (np. grafiki, dizajn urządzenia) do swoich celów profesjonalnych, czerpiąc z nich korzyści, w tym majątkowe.

  W ramach współpracy z Kancelarią nasi eksperci:

 • pomogą określić sposób zabezpieczenia praw autorskich twórcy,
 • profesjonalnie przygotują umowę przeniesienia praw autorskich,
 • przeanalizują istniejące umowy pod kątem możliwych do podjęcia działań.

 • Sprawy sporne

  „Ilu psychoterapeutów potrzeba do zmiany żarówki? Jednego. Ale zajmie to mnóstwo czasu, będzie dużo kosztować i żarówka musi tego bardzo chcieć.”

  Każda dziedzina wiedzy ma swoich specjalistów i jak łatwo się domyśleć, niewłaściwie dobrany specjalista może być niepotrzebnym skomplikowaniem sprawy, którą ów znawca ma pomóc rozwiązać. Dlatego oczywistym jest, że zależnie od potrzeby, należy swe kroki skierować do odpowiedniej osoby. Trudno jest przecież oczekiwać od pierwszej próby fryzjera skutecznej naprawy zepsutej pralki.

  W szerokich meandrach prawa również funkcjonują rozmaici znawcy swych dziedzin, i dlatego gdy spisujemy intercyzę przedmałżeńską idziemy do radcy prawnego, w sprawie obsługi prawnego aspektu zakupu nieruchomości do notariusza, a gdy już dojdzie do rozwodu i chcemy zachować swój majątek w możliwie nienaruszonym stanie ruszamy do adwokata.

  Prawo własności intelektualnej to dziedzina, w której specjalizują się, będąc najwłaściwszymi merytorycznie pomocnikami, rzecznicy patentowi. W procesie nauki zgłębiają oni tą niezwykle elastyczną i interdyscyplinarną dziedzinę prawa, która łączy w sobie różne reżimy prawne takie jak prawo cywilne, karne czy administracyjne z rozwiniętą wiedzą techniczną, niezbędną do prawidłowego rozumienia istoty rozwiązań będących przedmiotami ochrony praw własności intelektualnej.

  Mając powyższe na uwadze, oczywistym jest, że w przypadku spraw spornych, które mogą się pojawić w trakcie praktyki rynkowej, najrozsądniej jest zwrócić się do zespołu doświadczonych rzeczników patentowych.

  W ramach współpracy z Kancelarią nasi eksperci:

 • pomogą rozwiązać na drodze polubownej sprawy sporne z dziedziny praw własności intelektualnej,
 • będę reprezentować Państwa przed Urzędem prowadzącym postępowanie sporne,
 • zostaną zastępcami procesowymi w sprawach praw własności intelektualnej,
 • przygotują strategię dochodzenia praw w ramach postępowania spornego,
 • podejmą w Państwa imieniu negocjacje z naruszycielem lub posiadającym uprawnienie z rejestracji.

 • Nieuczciwa konkurencja

  W każdej dziedzinie współczesnego życia trafiają się osoby, które próbują zbić majątek kosztem cudzej pracy, lub najzwyczajniej kradnąc i oszukując. W dziedzinie praw własności intelektualnej nie jest inaczej.

  Czyn nieuczciwej konkurencji zdefiniowany został w Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Art.3 ust 1 UZNK „czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.” oraz ust.2 „czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.” określają ramy nieuczciwego działania.

  W ramach współpracy z Kancelarią nasi eksperci:

 • mogą występować w charakterze pełnomocnika przed Urzędem Patentowym,
 • mogą występować w charakterze pełnomocnika przed sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej, z wyjątkiem występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu karnym i karno-skarbowym.

 • Badania patentowe

  Każde skuteczne działanie zbudowane jest na solidnej podstawie. Fundamentem wielu działań na polu praw własności intelektualnej jest przeprowadzenie profesjonalnej kwerendy w bazach przedmiotów praw własności intelektualnej. Wysoce nierozważnym jest przecież wysyłanie swych wojsk w bój bez uprzedniego zwiadu w polu.

  Prawidłowo przeprowadzone i zinterpretowane poszukiwanie w bazach przedmiotów praw własności przemysłowej jest niezwykle ważnym, i mogącym zdecydowanie ułatwić dalsze posunięcia, działaniem, które warto jest wykonać na samym początku prac związanych z ochroną własnych praw własności przemysłowej. Kwerenda ta może uchronić przed popełnieniem kosztownego błędu, niezamierzonym wejściem w spór z posiadaczem już zarejestrowanego, a podobnego rozwiązania, czy w końcu pomóc odnaleźć właściwą strategię dla swych dalszych poczynań w temacie praw własności intelektualnej.

  W ramach współpracy z Kancelarią nasi eksperci:

 • przeprowadzą profesjonalną kwerendę w ogólnodostępnych i płatnych, profesjonalnych bazach przedmiotów praw własności intelektualnej,
 • sporządzą raport z poszukiwań,
 • doradzą kolejne kroki na podstawie wyników uzyskanych w kwerendzie.

 • Opiniowanie

  Mając najszersze doświadczenie i łącząc w swojej praktyce zawodowej różne dziedziny wiedzy technicznej ze znajomością prawa rzecznicy patentowi to najmocniejsi merytorycznie znawcy tematyki praw własności intelektualnej i przedmiotów podlegających ochronie. Są oni najwłaściwszymi osobami do zlecania przygotowania wiążących opinii na potrzeby postępowań spornych z zakresu praw własności przemysłowej toczących się przed Urzędem Patentowym, sądem powszechnym, czy też dla innych wskazanych celów.

  W ramach współpracy z Kancelarią nasi eksperci:

 • sporządzą profesjonalną opinię na potrzeby postępowań sądowych, urzędowych lub w innych celach.